Regulation

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เรื่อง ประกาศขอความร่วมมือและแจ้งกฎระเบียบของการทำธุรกิจเครือข่าย

 

ในการทำเครือข่ายของ บริษัทเหิงจีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

ประกาศขอความร่วมมือและแจ้งกฎระเบียบในการทำเครือข่ายของบริษัท เหิงจี. ด้วยขณะนี้บริษัทฯได้มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจเรามากขึ้น และมาจากหลายประเทศ ณ ขนาดนี้ บริษัทเหิงจีกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด เรื่องของสายงาน ในบริษัทเรามีระเบียบในการขยายเครือข่ายและมีกฏเหล็กดังนี้

 

ประกาศขอความร่วมมือและแจ้งกฎระเบียบในการทำเครือข่ายของบริษัท เหิงจี. ด้วยขณะนี้บริษัทฯได้มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจเรามากขึ้น และมาจากหลายประเทศ ณ ขนาดนี้ บริษัทเหิงจีกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด เรื่องของสายงาน ในบริษัทเรามีระเบียบในการขยายเครือข่ายและมีกฏเหล็กดังนี้

 

 

1. ห้ามแย่งสายงาน

 

2. ห้ามข้ามสายงาน

 

3. ห้ามขายสินค้าตัดราคา

 

4. ห้ามชวนคนในบริษัทออกไปทำธุรกิจตัวอื่นๆ และจำหน่ายสินค้าอื่นๆในบริษัท

 

5. ห้ามขอเบอร์หรือแลกไลท์ถ้าผู้แนะนำไม่ยินยอม

 

6. ไม่พูดลบต่อ บริษัท ต่อสินค้า แผนการตลาด อัพไลท์ ดาวไลท์ ( การนินทากัน )

 

7. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริม การแข่งขันการตลาดในเชิงบวก และ เชิงสร้างสรรค์ อย่างเปิดกว้าง

 

8. นักธุรกิจเคลือข่ายที่ดีนั้น ต้องมีหลักจรรยาบรรณ และ คุณธรรม อันพึงประสงค์ เป็นที่น่ายกย่อง เชิดชู อย่างสมเกียรติ

 

กรณีดังกล่าวของแจ้งต่อผู้นำทุกท่านและหากมีข้อร้องเรียน เข้ามาขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากว่าตรวจสอบว่าเป็นความผิดตาม ข้อ 1-4 ที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณใดๆ เพราะการแย่งสายงาน ถือว่าเป็นการขโมยทรัพย์สิน ในการทำธุรกิจเครือข่าย และไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรี. ถือว่าบุคคลนั้นหมดสภาพในการดำเนินการในการทำธุรกิจแบบเครือข่าย ไม่มีจรรยาบรรณ ไม่มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและไม่ให้เกียรติผู้อื่น

 

จึงขอความร่วมมือมาถึงผู้นำทุกท่าน แจ้งข้อความนี้ต่อสายงานของท่านทราบ บริษัท เหิงจี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักเพื่อความสำเร็จ ที่มีความตั้งใจทำธุรกิจเครือข่ายนี้อย่างถูกต้อง บริษัท จึงประกาศให้สมาชิกทราบกันถ้วนหน้า ขอให้สมาชิกทุกท่าน ประสบความสำเร็จในธุรกิจ เหิงจี โดยรวดเร็จ และ จงมีแต่ความสุข ความเจริญ

 

บริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด